Obvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci z lastno izbiro teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje interese, sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razredu, in so obvezni.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Izbira obveznih izbirnih predmetov

Učenec mora izbrati 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

V primeru , da učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2020/2021 v celoti, ali pa obiskuje en izbirni predmet 1 uro na teden.

Izbor za obvezne izbirne predmete bo odprt v easistentu od 6. 5. do 15. 5. 2020.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Izvajanje pouka

Obiskovanje izbranih izbirnih predmetov je obvezno. Predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju – fleksibilni urnik), le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. Izvajajo se  po pouku.

Ocenjevanje obveznih izbirnih predmetov

Obvezni zbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene vseh izbranih obveznih izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih predmetih.

Oprostitev obveznega izbirnega predmeta

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje izbirne predmete.

Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji boste naknadno priložili potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo, in sicer do 20. septembra. V vlogi mora biti navedeno, ali želite, da je otrok v celoti oproščen izbirnih predmetov ali le eno uro tedensko.

O oprostitvi odloči ravnatelj šole.

Sprememba izbirnega predmeta

Do konca do 30. 9. lahko učenci izbirni predmet zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan.

Za razliko od obveznih izbirnih predmetov je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna, kar pomeni, da si lahko učenec neobvezni izbirni predmet izbere ali pa tudi ne. Če si učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta, torej postane zanj obvezen.

Izbira neobveznih izbirnih predmetov

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet ali pa znanje pri istem predmetu nadgrajuje vsa 3 leta, torej od 4. do 6. razreda.

Ponujamo nabor naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugi tuji jezik nemščina, umetnost, računalništvo, tehnika in šport.

Priporočamo, da se učenci odločijo za nemščino kot drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, če so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda) ali pa strnjeno do 9. razreda, kot obvezni izbirni predmet.

Učenci od 7.do 9. razreda si lahko izberejo neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik francoščina.

Učna skupina NIP se oblikuje za najmanj 12 učencev. V primeru, da za določen NIP ne bo dovolj prijavljenih učencev za oblikovanje skupine, bomo vašega otroka umestili k NIP, ki ste ga navedli kot rezervno izbiro.

Izvajanje pouka neobveznih izbirnih predmetov

NIP se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. NIP se izvajajo v času po pouku.

Ocenjevanje neobveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost  morajo starši opravičiti.

Sprememba neobveznega izbirnega predmeta

Do konca septembra lahko učenci neobvezni izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti

Prilagodi izgled strani
Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.